Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden FRSH Creative

sep 2019 – v1.0

U kunt het document ook hier download als PDF en bewaren voor eigen administratie: DOWNLOAD

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop evenals op alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden of tot het leveren van diensten van FRSH Creative, gevestigd te Utrecht, hierna te noemen “FRSH Creative”.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per Whatsapp-bericht, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Onder “zaken” worden in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de door FRSH Creative te leveren hardware en software met bijbehorende extensies. Hieronder vallen ook fysieke prototypes en ontwerpen zoals, maquettes, 3D prints en andere voorwerpen van fysiek materiaal.
 5. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door FRSH Creative te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, digitale ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks ed.
 6. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) informatie die door FRSH Creative en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 9. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het Indien FRSH Creative deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. FRSH Creative hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

 1. Ieder aanbod en elke offerte van FRSH Creative is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft FRSH Creative het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te annuleren.
 2. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derde partijen.
 3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht FRSH Creative niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft FRSH Creative het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten of opdrachten die buiten het aanbod of de opgestelde offerte vallen.
 6. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van de documenten, opgaven van functionaliteiten, capaciteiten, afmetingen evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van FRSH Creative zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen. De verstrekte modellen en voorbeelden blijven eigendom van FRSH Creative en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan FRSH Creative worden geretourneerd.
 7. FRSH Creative heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen en deze offerte ondertekend geretourneerd heeft per post of mail.

 

Artikel 3: Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van FRSH Creative heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien FRSH Creative schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. FRSH Creative is pas gebonden aan:
  • een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  • mondelinge afspraken;
  • aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra FRSH Creative – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
 3. FRSH Creative noch de wederpartij is gerechtigd zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of in deze voorwaarden anders is bepaald.

 

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal FRSH Creative de overeengekomen prestatie verrichten tegen een vaste vergoeding, exclusief eventuele bijkomende reiskosten mits nodig.
 2. FRSH Creative heeft het recht deze vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan FRSH Creative, en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 3. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal FRSH Creative de vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief.
 4. De uurtarieven voor alle diensten en producten gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) tussen 09:00 uur en 17:00 uur, met uitzondering in gevallen wanneer dit apart wordt toegelicht of is afgesproken met de wederpartij.
 5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft FRSH Creative het recht een toeslag te berekenen over het uurtarief. Dit tarief wordt per spoedaanvraag apart vooraf vastgesteld en over geïnformeerd richting de wederpartij.
 6. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van FRSH Creative bindend. Dit wordt altijd bijgehouden in een Google Spreadsheet die altijd toegankelijk is voor de wederpartij en waarvan de bewerkingsgeschiedenis is in te zien.
 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor FRSH Creative (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft FRSH Creative het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
 8. Bij duurovereenkomsten heeft FRSH Creative het recht om een reguliere prijs- of tariefverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. FRSH Creative zal de wederpartij hierover uiterlijk een maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging informeren.

 

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens FRSH Creative vereist, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten uitvoeren.
 2. De eventuele bijkomende kosten voor het inschakelen van derden wordt voorafgaand aan de uitvoering van de leveringen en werkzaamheden door derden geïnformeerd aan de wederpartij.

 

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  • hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig op de door FRSH Creative gewenste wijze aan FRSH Creative ter beschikking stelt;
  • eventuele door de wederpartij aan FRSH Creative verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  • de door FRSH Creative geleverde zaken conform de door FRSH Creative verstrekte en/of geleverde (gebruiks)aanwijzingen, instructies, adviezen, handleidingen e.d. gebruikt worden alsmede adequaat beveiligd worden;
  • in geval er werkzaamheden op locatie dienen plaats te vinden, FRSH Creative op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot deze locatie;
  • FRSH Creative op voornoemde locatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de benodigde elektriciteit, internet e.d. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
  • ingeval de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, er op deze locatie een ruimte beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen van FRSH Creative e.d. opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal van deze materialen, hulpmiddelen of eigendommen kan plaatsvinden;
  • op deze locatie de door FRSH Creative in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor haar kosten zijn
 1. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart FRSH Creative voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 2. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de materialen, hulpmiddelen, eigendommen e.d. die FRSH Creative tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen.
 3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft FRSH Creative het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en FRSH Creative nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van FRSH Creative om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de andere partij hebben verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan zij weten dan wel redelijkerwijs kunnen weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden.
 2. Partijen zullen deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat ervoor in dat haar werknemers en andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 4. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
 5. Het is FRSH Creative te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen werkzaamheden en leveringen en de hierbij gebruikte of ontwikkelde methodes, werkwijzen e.d. te hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft of FRSH Creative hiervoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij.
 6. Van uit het privacy statement van FRSH Creative worden de daarin genoemde gegevens uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van dit statement.

 

Artikel 8: Risico van opslag informatie

 1. FRSH Creative zal alle van de wederpartij ontvangen informatie, waaronder back-up bestanden, gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde het verloren gaan van of ongewenste toegang (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, hackers e.d.) tot deze informatie te vorkomen.
 2. FRSH Creative is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie – al dan niet door hackers -, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van FRSH Creative of het leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij moet er altijd voor zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan FRSH Creative verstrekte informatie.

 

Artikel 9: Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, mede doordat FRSH Creative zich bij deze termijnen veelal dient te baseren op (op)leveringstermijnen van zijn (internet)providers, overige dienstverleners of toeleveranciers.
 2. Indien FRSH Creative de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 3. FRSH Creative is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 4. Het risico voor de te leveren zaken of documenten gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken of documenten het pand, het magazijn of de winkel van FRSH Creative verlaten of FRSH Creative aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze door hem kunnen worden afgehaald, zowel in fysieke vorm als digitale vorm.
 5. Transport of verzending van de zaken en documenten vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door FRSH Creative te bepalen wijze. FRSH Creative is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken of documenten zelf – die verband houdt met het transport of de verzending.
 6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten of de bestelde zaken of documenten aan de wederpartij te leveren of indien deze niet worden afgehaald, is FRSH Creative gerechtigd de zaken, documenten en/of de onderdelen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft of vervaardigd voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet FRSH Creative binnen een door FRSH Creative te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie, de zaken of de documenten alsnog te leveren dan wel de zaken of documenten binnen deze termijn alsnog af te halen.
 7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. FRSH Creative heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken en/of materialen aan derden te verkopen en eventuele al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor FRSH Creative een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van FRSH Creative alsnog nakoming te vorderen.

 

Artikel 10: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of dienstverlening of de overeengekomen levering van zaken of documenten wordt vertraagd doordat:
  • FRSH Creative niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  • FRSH Creative niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  • er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft FRSH Creative recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, is FRSH Creative gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. FRSH Creative zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is FRSH Creative gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal FRSH Creative met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. FRSH Creative zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft FRSH Creative in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.
 4. Meerwerk dient schriftelijk tussen FRSH Creative en de wederpartij overeengekomen te worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen.
 5. Wanneer FRSH Creative op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan FRSH Creative worden vergoed volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van FRSH Creative. FRSH Creative is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd verlangen dat voor deze werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 6. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
 7. In geval de overeenkomst met zich meebrengt dat FRSH Creative eerst een conceptversie maakt van de door haar te leveren documenten, dient de wederpartij ieder concept steeds zorgvuldig te controleren en zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen een hiervoor overeengekomen termijn – zijn reactie aan FRSH Creative kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door FRSH Creative aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. FRSH Creative is gerechtigd te verlangen dat de definitieve versie van vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt gecontroleerd door de wederpartij of dat de wederpartij anderszins uitdrukkelijk schriftelijk instemt met een goedgekeurd concept. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat FRSH Creative de gecontroleerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of in deze algemene voorwaarden anders is bepaald.
 8. Ingeval FRSH Creative in al goedgekeurde concepten nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is FRSH Creative gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 11: Standaard software

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot geleverde standaard software berusten bij de oorspronkelijke maker. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht, merkenrecht e.d. niet verwijderen en te allen tijde zorg dragen voor een correcte vermelding van de afkomst van deze software zoals voorgeschreven door de oorspronkelijke maker.
 2. Bij levering van standaard software (standaardpakket) verkrijgt de wederpartij slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van deze software.
 3. De standaard software mag door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt op het overeengekomen aantal verwerkingseenheden. Bij eventuele storingen is de wederpartij gerechtigd de software tijdelijk op een andere verwerkingseenheid te gebruiken.
 4. Indien de leverancier van de standaard software het gebruiksrecht van deze software heeft beperkt in overeenstemming met de bepalingen van een gebruiks- of licentieovereenkomst, dan wel ingeval onderhoud aan deze software slechts is toegestaan conform de bepalingen van een tussen de leverancier en FRSH Creative gesloten onderhoudsovereenkomst, is de wederpartij eveneens gebonden aan deze beperkingen. FRSH Creative zal de wederpartij hierover informeren.

 

Artikel 12: Domeinnaamregistratie

 1. Op verzoek van de wederpartij kan FRSH Creative de registratie van domeinnamen verzorgen tegen de dan geldende tarieven van de derde partij.
 2. Nadat de wederpartij de voor de registratie overeengekomen prijs aan FRSH Creative heeft voldaan, zal FRSH Creative ervoor zorgen dat de domeinnaam op naam wordt gezet van de wederpartij bij de derde partij.
 3. Op de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam zijn altijd de ten tijde van de registratie geldende regels en procedures van de betreffende registrerende instantie van toepassing. De wederpartij is verplicht te handelen in overeenstemming met deze regels en procedures en de overige voor registratie relevante wet- en regelgeving. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de wederpartij zich zelf op de hoogte te stellen van voornoemde regels, procedures, wet- en regelgeving.
 4. De registratie van domeinnamen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij dient zelf te onderzoeken of het gebruik van de beoogde domeinnaam (merkenrechtelijk) is toegestaan en vrijwaart FRSH Creative voor eventuele aanspraken van derden ingeval (registratie van) de domeinnaam inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. FRSH Creative wijst de wederpartij er uitdrukkelijk op dat registratie van een domeinnaam geen vestiging van een merkenrecht inhoudt.
 5. FRSH Creative heeft ten aanzien van de domeinnaamregistratie te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en garandeert niet dat een aanvraag tot registratie zal worden gehonoreerd door de derde partij.
 6. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of uit de wet en/of de regelgeving van de registrerende instantie anders voortvloeit, wordt de domeinnaam gedurende een periode van 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt telkens stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd, tenzij een der partijen de overeenkomst uiterlijk 2 maanden vóór het aflopen van de periode schriftelijk heeft opgezegd.

 

Artikel 13: Onderhoud

 1. Indien ten behoeve van de geleverde diensten of zaken tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal de wederpartij conform de hierin opgenomen of de gebruikelijke procedures van FRSH Creative eventuele gebreken, storingen e.d. aan FRSH Creative melden. Na ontvangst van een melding zal FRSH Creative naar beste vermogen de gebreken herstellen of de storingen verhelpen.
 2. In geval partijen voor de onderhoudsovereenkomst een periodieke vergoeding zijn overeengekomen, zal herstel kosteloos plaatsvinden. FRSH Creative kan de kosten van de (herstel)werkzaamheden echter wel afzonderlijk in rekening brengen ingeval er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij, van andere niet aan FRSH Creative toe te rekenen oorzaken of indien de zaken of het resultaat van de geleverde diensten door anderen dan FRSH Creative zijn of is gewijzigd of onderhouden.
 3. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden niet in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen:
  • ontwerp- en programmeerwerkzaamheden;
  • werkzaamheden voortvloeiend uit tele- en datacommunicatiestoringen;
  • herstel van eventueel verloren gegane informatie.

 

Artikel 14: Klachten

 1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, fouten, onvolkomenheden, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen van wat partijen zijn overeengekomen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan FRSH Creative te melden.
 2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan FRSH Creative te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 6 maanden na levering.
 3. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de door FRSH Creative geleverde documenten welke niet eerst in concept aan de wederpartij zijn voorgelegd – tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare fouten en/of onvolkomenheden die in redelijkheid bij een eerste controle van de documenten geconstateerd kunnen worden, dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de documenten schriftelijk aan FRSH Creative te worden gemeld.
 4. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden en/of de verleende diensten dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na (op)levering van de werkzaamheden en/of diensten – schriftelijk aan FRSH Creative te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan FRSH Creative is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden en worden de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht of geleverd.
 6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. De wederpartij dient FRSH Creative in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan FRSH Creative te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat FRSH Creative ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door FRSH Creative te bepalen wijze en in de originele staat, zoals originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over fouten en/of onvolkomenheden in goedgekeurde documenten, welke fouten en/of onvolkomenheden de wederpartij bij een zorgvuldige controle van het eerste concept had kunnen constateren.
 11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van het resultaat van de door FRSH Creative verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten ingeval aan dit resultaat na (op)levering (technische) wijzigingen zijn aangebracht en/of dit resultaat geheel of gedeeltelijk is bewerkt.

 

Artikel 15: Garanties

 1. FRSH Creative zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen, werkzaamheden en/of dienstverlening naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden of wordt uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen, werkzaamheden en/of dienstverlening nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. FRSH Creative staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door FRSH Creative geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. FRSH Creative zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en/of diensten, baseert FRSH Creative zich op de informatie die de leverancier, fabrikant, provider of andere dienstverlener hierover verstrekt. Indien voor deze materialen of dienstverlening door de leverancier, fabrikant, provider of dienstverlener bepaalde garanties worden afgegeven, zullen deze garanties op gelijke wijze tussen partijen gelden. FRSH Creative zal de wederpartij hierover informeren.
 5. Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert FRSH Creative slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zal FRSH Creative – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 8. FRSH Creative geeft geen garanties op software.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door FRSH Creative gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt FRSH Creative geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is FRSH Creative alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van FRSH Creative voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies en/of vertragingsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien FRSH Creative aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van FRSH Creative altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door FRSH Creative gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van FRSH Creative beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
 5. In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden de aansprakelijkheid van FRSH Creative beperkt tot de over de laatste 3 maanden verschuldigde vergoeding indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door FRSH Creative gesloten verzekering valt.
 6. De wederpartij moet FRSH Creative uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 7. Indien FRSH Creative zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is FRSH Creative niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 8. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is FRSH Creative verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
 9. FRSH Creative is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 10. FRSH Creative is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  • door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens FRSH Creative verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen ed.;
  • door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
  • door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan FRSH Creative verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
  • door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  • door het nemen of uitvoeren van zakelijke (beleids)beslissingen door de wederpartij al dan niet op basis van de door FRSH Creative geleverde documenten. De wederpartij blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen;
  • als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat FRSH Creative adviseerde en/of gebruikelijk is;
  • door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
  • doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FRSH Creative.
 1. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart FRSH Creative uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van FRSH Creative of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal FRSH Creative de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 17: Betaling

 1. FRSH Creative heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen bij opdrachten of levering van producten.
 2. Betaling dient te geschieden ter keuze van FRSH Creative, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  • Pin bij levering van de producten.
  • iDeal betaling via een betaalverzoek-link.
  • Bankoverschrijving op IBAN van FRSH Creative.
 1. Middels storting of overmaking op een door FRSH Creative aangewezen bankrekening binnen 30 dagen na de factuurdatum, met uitzondering van IT hulp aan huis en IT hulp op afstand waarvan de kosten direct dient te worden geschiedt op huidige locatie van werkzaamheden zowel fysiek als digitaal, waarvan de wederpartij naderhand een betalingsbewijs ontvangt welke rechtelijk gelijk staat aan de totale afschrijving van de wederpartij, mits de eerste overschrijving het volledige te betalen bedrag is voldaan.
 2. De wederpartij is niet bevoegd op het te betalen bedrag enig deel wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. De wederpartij mag het door hem te betalen bedrag niet op grond van een klacht over de geleverde zaken opschorten, de wederpartij heeft geen opschortingsrecht zolang een klacht door FRSH Creative niet gegrond is verklaard.
 3. De wederpartij is in gebreke enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling vereist is.
 4. FRSH Creative is gerechtigd 5% rente per maand en eventuele bijkomende incassokosten in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der gehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle wordt berekend.

 

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud

 1. FRSH Creative behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan FRSH Creative heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 4. De wederpartij moet FRSH Creative direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van FRSH Creative bewaren.
 6. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal FRSH Creative op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of FRSH Creative een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan FRSH Creative en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te Dit geldt onverminderd het recht van FRSH Creative op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. FRSH Creative heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  • in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 1. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 20: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of FRSH Creative, heeft FRSH Creative het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van FRSH Creative wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van FRSH Creative, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van FRSH Creative.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van FRSH Creative zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van FRSH Creative en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens FRSH Creative tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 21: Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan FRSH Creative een door FRSH Creative nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door FRSH Creative gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. FRSH Creative heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 48 uur van tevoren afzegt of verzet, heeft FRSH Creative in ieder geval het recht de daarvoor gereserveerde tijd (met een minimum van 1 uur) op basis van het overeengekomen of – bij gebreke daarvan – gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen inclusief de gemaakt reiskosten.
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart FRSH Creative voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 4. FRSH Creative heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde derden.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag FRSH Creative deze bij de wederpartij in rekening brengen. FRSH Creative mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening brengen welke zijn toegelicht in lid 2.
 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heeft FRSH Creative het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van FRSH Creative vergoeden.

 

Artikel 23: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen FRSH Creative en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar FRSH Creative is gevestigd, zij het dat FRSH Creative altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op september 2019 en gaan per direct in.

FRSH Creative

Mathieu Schaafsma

Versie: sep 2019 – v1.0

 

U kunt het document ook hier download als PDF en bewaren voor eigen administratie: DOWNLOAD